Browsing: LESSON LEARNT

LESSON LEARNT – HAVING LEARNT A LESSON

Đây là chuyên mục mà các thành viên của TUT sẽ chia sẻ một số bài học mà TUT đã dành thời gian trải qua và ngẫm nghĩ.

Đầu tiên, Châu Carmen muốn định nghĩa một chút về “lesson learnt” để các bạn có cùng góc nhìn với Châu Carmen trong chuyên mục này.

LESSON LEARNT – HAVING LEARNT A LESSON

Là bài học/kinh nghiệm/kết quả được đúc kết từ một quá trình/một giai đoạn trong công việc và cuộc sống. Để có một Lesson Learnt đúng nghĩa, chúng ta PHẢI LÀM – PHẢI SAI và PHẢI DÁM THỪA NHẬN. Cuối cùng, Lesson Learnt là để giúp chúng ta nhận ra “Mình sẽ làm gì để những vấn đề của mình sẽ không lặp lại lần nữa.”

Trong chuyên mục này, các chủ đề chỉ gói gọn trong phạm vi công việc với góc nhìn đa chiều. Mong rằng những chia sẻ này sẽ là những thông tin giá trị cho người đọc.

Châu Carmen – Thành viên của The Unbeaten Team