Browsing: LỊCH SỬ

LỊCH SỬ

Lịch sử là môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Đây là thuật ngữ chung có liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như những ghi nhớ, phát hiện, thu thập, tổ chức, trình bày, giải thích và thông tin về những sự kiện này. (Wikipedia)trieu-nguyen-cong-ngo-mon

Hiểu về lịch sử chính là chúng ta đang nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ của nước ta và cả thế giới để hiểu biết và có cái nhìn rộng hơn về quá trình phát triển của loài người. Lịch sử không đơn thuần cho chúng ta cái nhìn trọn vẹn về những sự kiện đã xảy ra mà còn lí giải nhiều câu hỏi, giải thích cho những sự khởi đầu mới và khởi nguồn cho những phát triển về xã hội mà chúng ta được kế thừa ở hiện đại.

Carmen